Főoldal

Tantárgyak

Oktatók

Jelentkezés

GYIK

TANTÁRGYAK

A gyülekezet küldetése és a világmisszió
Oktató:
Brad Baker (témavezető)
Belegondoltál már abba, hogy milyen céllal helyezte Isten a gyülekezetet ebbe a világba? Mit mond a Biblia a misszióról? Kié valójában ez a misszió? Vajon hol és hogyan tudjuk betölteni ezt a küldetést? Az órákon betekintést kaphatsz a misszió múltjába, jelenébe, jövőképébe. Hallhatsz a szükségletekről, a bekapcsolódási lehetőségekről, a világmisszió helyzetéről. Megismerheted a Magyarországi Baptista Egyház külmissziói munkáját és azokat, akik ebbe már bekapcsolódtak. A képzést az MBE M28 munkacsoportja tartja.

Apologetika
Oktató:
Merényi Zoltán (témavezető)

Az apologetika tárgy felkészít:

 • a keresztény hit intellektuális megokolására
 • a Biblia megbízhatóságának megértésére és elmagyarázására
 • a hittel kapcsolatos gyakori ellenvetésekkel kapcsolatos válaszokra
 • a kultuszok (szekták) döntő tévedéseinek felismerésére
 • korunk szellemi áramlataiban való tájékozódásra
 • a kapcsolatokban és a kommunikációban a Krisztus-hit bemutatására
 • a természetes és egészséges meggyőzésre
A tárgy célja, hogy az intellektuális ismeretek mellett felismerjük a szükséges személyiség, attitűd, kommunikációs hozzáállás, valamint spiritualitás fontosságát.

Bevezetés a gyerekszolgálatba
Oktatók:
REMA (témavezető)
Ács Pálné
Baker Ági

Miért osszuk meg a gyermekekkel az evangéliumot? A gyermek előtt még egész élete nyitva áll, hogy szolgálja Istent, ha már gyermekkorában megismerhette Őt, és átadhatta életét Krisztusnak. A gyermekszolgálat célja, hogy a gyermekek az Úr Jézus tanítványaivá váljanak, életük megváltozzon, átformálódjon!

A tantárgy keretében, bibliai igék alapján megvizsgáljuk, hogyan tekint Isten a gyermekekre. Áttekintjük a gyermekek hitfejlődésének és lelki-szellemi fejlődésének fontos szakaszait, feltárjuk, hogy a gyermekeknek is szükségük van a megváltásra, mert ők is támadás alatt állnak, az üdvösség ígérete nem korosztályhoz kötött. Megvilágítjuk a gyermekszolgálat stratégiai lényegét: „Gondolj Teremtődre ifjúságod napjaiban, mielőtt megérkeznek a gonosz napok és elközelegnek az évek, amelyekre azt mondod majd: nem tetszenek nekem.” (Préd 12,1)

Isten szereti és meg akarja menteni a gyermekeket. Hiszen ők is elveszettek, szükségük van a Megváltóra. Támadás alatt vannak. Isten megparancsolta, hogy minden népet érjünk el az evangéliummal, és ebbe beletartoznak a gyermekek is. Az üdvösség ígérete nekik is szól. A gyermekeknek könnyebb elfogadni Krisztust, mert nyitottabbak, fogékonyabbak. Ők a jövő nemzedéke, gyülekezete!


Bevezetés a gyülekezetplántálásba
Oktatók:
Sipos Márk György (témavezető)
Révész Jonatán

A mai gyülekezeteinket valakik, valamikor plántálták. Ez hozzátartozik baptista örökségünkhöz és identitásunkhoz.

Ismerjük meg jobban, hogy miért is plántálunk gyülekezeteket (bibliai és missziológiai okok); mi kell egy gyülekezet alapításához; milyen egy olyan gyülekezetplántálás, ami gyülekezetsokszorozódáshoz vezet; valamint nézzük meg a különböző gyülekezetplántálási típusokat.


Bevezetés a lelkigondozásba
Oktatók:
Iván Imre (témavezető)
Hajnal Zoltán
Pető Albert

A tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék a bibliai lelkigondozás alapjait és határait. Tudjanak különbséget tenni a különböző segítő foglalkozások között. Felismerjék, hogy hívő életünk egyik fő szolgálati területe a „másik” mellé állás, krízishelyzetben segítségnyújtás. Ha valaki tanulmányai közben felismeri, hogy ezen a területen van elhívatása, legyen rálátása, hogy hol, hogyan képezheti tovább magát.

A tanórákon a következő témákról lesz szó:
 • A lelkigondozás aktualitása
 • A lelkigondozás helye a segítő foglalkozások között
 • A lelkigondozás fogalma, célja, folyamata
 • A lelkigondozás formái
 • Különleges helyzetek
 • A keresztyén lelkigondozó személye, eszközei
 • Témával kapcsolatos fontos kifejezések

Bevezetés a pr. és a sajtómunkába
Oktató:
Bacsó Benjámin (témavezető)

A tárgy célja olyan kommunikációelméleti tudás és gyakorlat megszerzése, amellyel gyümölcsözően szervezhető a gyülekezeti belső és külső kommunikáció, valamint a külső közönséggel való kapcsolat erősítése, ápolása.

A tárgy segítséget nyújt
 • a Jézusi kommunikáció megértéshez
 • a gyülekezet kommunikációs filozófiájának, arculatának kidolgozásához
 • a gyülekezeti imázs, arculati elemek formálásához
 • a helyi sajtókapcsolatok kialakításához ápolásához
 • a gyülekezet által használt médiák működtetéséhez
 • a kommunikációs tartalmak (hír, beszámoló, levél, stb.) jó használatához
 • a nyomtatványok, fotók, filmek, honlapok, webes oldalak, stb. jó használatához

Bevezetés a társadalomismeretbe
Oktató:
Kocsis-Nagy Zsolt (témavezető)

Ahhoz, hogy tudjam magam definiálni, nem csak az a fontos, hogy ki vagyok, hanem az is, hogy el tudjam magam helyezni az adott társadalomban. Ezt pedig csak úgy tudom elérni, ha önmagamon kívül (és természetesen Istenen kívül!) az adott társadalmat is ismerem. Ismernem kell annak funkcióját, struktúráját, mozgatórugóit. Ezek az órák arra lesznek jók csupán, hogy néhány társadalmi, funkciót/diszfunkciót felvillanás szerűen megismerjünk.


Bevezetés a teológiába
Oktatók:
Dr. Sebjan-Farkas Zsolt (témavezető)
Paróczi Zsolt

A tantárgy ismeretanyagának és szemléletének elsajátításával a hallgatók tanulmányaik elején egy olyan “útikalauzt” kapnak, amely segítségével elkerülhetik mind a rajongó, tudománytalan, mind a liberális vagy szünkretista teológiai zsákutcákat. Miközben képes tájékozódni a teológiai irodalom széles és színes palettáján, tudományos és spirituális attitűdjében megerősödik a “sola scriptura” reformátori irányelv. A tantárgy célja a teológia, mint tudomány alapelveivel, a teológia témaköreivel és legfontosabb szakkifejezéseivel való megismerkedés.


Bevezetés a tini munkába
Oktatók:
Bacsó Benjámin (témavezető)
Halász Attila

A személyiség és hit végleges kiformálódása folyamatában a tinédzserkor kiemelkedő jelentőségű. A gyülekezet elvesztheti a tiniket vagy lángra gyújthatja bennük a szeretetet Isten felé, és segíthet nekik keresztény személyiséggé formálódni. A gyülekezet tinédzser munkája az egyik legfontosabb szolgálat. Ennek gyakorlatáról szól ez a tananyag.


Bevezetés az ifi munkába
Oktatók:
Bacsó Benjámin (témavezető)
Halász Attila

Az ifjúság a gyülekezet jövőjének része, így lényeges missziós és szolgálati terület. Fontos az, hogy a közösségeinkben evangelizációs fókuszú, gyülekezet kompatibilis, helyspecifikus ifjúsági munka folyjon. Ez a tantárgy ebben szeretne segítséget nyújtani.

A tanórákon a következő témákról lesz szó:
 • az ifjúsági munka relevanciája; speciális nyelvezete
 • gyülekezet-kompatibilitás kialakítása, megtartása
 • integrálás a gyülekezetbe
 • hatékony evangélizáció
 • belső és külső misszió megvalósítása
 • segédeszközök, képzések, (táborok) bemutatása

Bibliaismeret
Oktatók:
Nemeshegyi Dávid (témavezető)
Paróczi Zsolt

Hitvallásunk és tapasztalatunk alapján Atyánknak a Bibliában adott kijelentése alapján ismerhetjük meg az Ő tervét, akaratát életünkre, gyülekezeteinkre, szolgálatainkra nézve. Az Ószövetség és Újszövetség alapos ismerete segít minket az Érte végzett munkánkban. A tanegység elsődleges célja az, hogy a hallgató tovább növekedjen Isten iránti bizalmában, megtanulja és megszeresse az Ige rendszeres tanulmányozását, másodsorban pedig az, hogy átfogó képet kapjon a Biblia tartalmáról és fő hangsúlyairól.


Delegálás, motiválás
Oktatók:
Bacsó Benjámin (témavezető)
Hegyesi Zita

Vezetői szempontból a vezetés két kulcsterülete. A kurzus keretében megismerjük a delegálás akadályait és lépéseit. A motiválás területén megismerjük azokat a motivátorokat, amelyekkel érdemes számolni. Gyakorlati tanácsokon keresztül praktikus és alkalmazható tanácsokkal segítünk kifejezetten gyülekezeti környezetben használni ezeket.


Egyház- és missziótörténet
Oktatók:
Bacsó Benjámin (témavezető)
Urbán Korvin

Az egyház fejlődésének időbeli és térbeli növekedését vizsgáljuk a történelem folyamán. Különösen is igyekszünk azokat a "csomópontokat" megkeresni, amelyek kiemelt jelentőséggel bírnak a teológiai gondolkodás fejlődésében. Baptista hangsúlyokat adunk a nagyobb, vázlatos áttekintésnek. A cél, hogy történeti és missziós szempontból az összefüggések érthetővé váljanak.


Gyülekezet és kiscsoportok
Oktató:
Kerekes Szabolcs (témavezető)

A Gyülekezet és kiscsoportok egy gyakorlati tantárgy, amely a gyülekezet egy lényegi alkotóelemével, a kiscsoporttal foglalkozik. Kitér a kiscsoport bibliai, teológiai megalapozására és a kiscsoportrendszer minden gyakorlati kérdésére: kialakítására, a kiscsoport levezetésére és szolgálattevőire. A tantárgy célja, hogy értsük a kiscsoport lényegét, helyét a gyülekezeti életben, és képesek legyünk kiscsoportot megtervezni és vezetni.


Gyülekezeti élet és család
Oktató:
Soltész Attila (témavezető)

A gyülekezeti élet és család témakör a család és gyülekezet egymásra gyakorolt kölcsönhatását és ennek jó irányba történő elősegítését vizsgálja a Biblia tükrében. A résztvevők segítséget kapnak az jó gyakorlatok megismeréséhez, a diszfunkcionális és a jól működő család feltérképezéséhez, valamint a mai élethelyzetek megfelelő kezeléséhez, amelyek megjelenhetnek gyülekezeteinkben. Az óra keretében a mai társadalomban jelen levő, az ideálistól eltérő családi szerkezetek irányába történő érzékenyítés is fontos része a képzésnek.


Helyi gyülekezet missziója (evangelizáció és tanítványság)
Oktatók:
Dr. Steiner József (témavezető)
Halász Attila

A helyi gyülekezet szolgálata mind saját tagsága felé, mind a település és a tágabb környezet lakói felé komplex. Ugyanakkor mélységi dimenziója a hitre segítő (evangélizációs) szolgálat, és a hitre jutottak érett tanítvánnyá történő nevelése. A tantárgy során megismerjük az egyéni és a gyülekezeti evangélizációs szolgálat bibliai alapjait, motivációját és gyakorlatát, beleillesztve ezt a tanítványnevelés komplex folyamatába. Részletesen foglalkozunk azzal, hogy hogyan válhatunk magunk Krisztus tanítványává, és hogyan tehetünk másokat is azzá. A főbb iskolák modelljeinek ismertetése után javaslatot teszünk egy ma, hazánkban (is) releváns tanítványnevelő szolgálati modell alkalmazására, és ismertetjük az azt támogató szakirodalmat.


Hermeneutika
Oktató:
Dr. Pafkó Tamás (témavezető)

A tantárgy célja, hogy a hallgatókat közös gondolkodásra hívja arról, hogy mit jelent számukra a Biblia, mint Isten kijelentése. Célunk, hogy elsajátítsák a bibliaértelmezés legfontosabb szabályait és kereteit, hogy a Bibliát olvasva helyesen tudják értelmezni azt, és ennek eredményeképpen helyes istenképük legyen. Cél továbbá, hogy a hallgatók megismerjék azokat a legfontosabb bibliaolvasási technikákat, melyek a mindennapi bibliaolvasási gyakorlatuk során megkönnyítik számukra a megértést.


Igehirdetés 1-2
Oktató:
Dr. Sebjan-Farkas Zsolt (témavezető)

A tantárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek rövid igehirdetésekre, buzdításokra, vagy tanításokra felkészülni és érthető, követhető módon előadni azt. A tárgy keretében szó lesz többek között a magyarázó igehirdetésről, az igehirdetés különböző típusairól, azok előnyeiről és hátrányiról; majd arról, hogyan kell mindezeket gyakorlatba ültetni. A tanórák során a hallgatók oktatói segítséggel elkészítenek egy igehirdetés vázlatot, mely tartalmazza a következő elemeket: alapige, téma, cím, cél, bevezetés, tárgyalás, befejezés.


Istentisztelet
Oktatók:
Dr. Sebjan-Farkas Zsolt (témavezető)
Révész Jonatán
Sipos Márk György

Az Istentisztelet című kurzus a gyülekezeti élet egy fontos elemével, az istentisztelettel foglalkozik. Kitér az istentisztelet bibliai, teológiai megalapozására és minden gyakorlati kérdésére: kialakítására, levezetésére és szolgálattevőire. A tantárgy célja, hogy értsük az istentisztelet lényegét, helyét a gyülekezeti életben, és képesek legyünk istentiszteletet megtervezni és vezetni. Meggyőződésre jussunk, hogy minek mi az értelme az istentiszteleten.


Kommunikáció és konfliktuskezelés

A konfliktusok az életünk természetes részei, társas kapcsolatok nem léteznek konfliktusok nélkül. A jó kapcsolatok egyik titka a jó konfliktuskezelés. A Krisztust követők éltében sincs ez másképp. Általában keresztyének a konfliktust rossznak érzékelik ezért igyekeznek elkerülni. De összhangban van-e ez a szemlélet Isten Igéjével?

Ebben a kurzusban megtanuljuk, hogy
 • Mi a konfliktus?
 • Miért ne féljünk a konfliktusoktól?
 • Mik lehetnek az okai?
 • Hogyan lehetséges a konfliktusokban konstruktív módon benne lenni?
 • Hogyan képviseljük önmagunkat hitelesen?
 • Hogyan álljunk ki azon értékekért, dolgokért, amik szerintünk vagy számunkra fontosak?
 • Hogyan mondjuk el a véleményünket anélkül, hogy bántanánk másokat?
 • Hogyan mondjunk „nem”-et?
 • Hogyan halljuk meg és fogadjuk be, ha a másiknak baja van velünk?
 • Miként válhatnak konfliktusaink az önismeretünk és önbecsülésünk forrásaivá?
 • Mi a gond az agresszivitással?
 • Mi a gond a passzív, alkalmazkodó magatartással?
 • Hogyan lehet az életünkben a nehéz helyzeteket nyertes-nyertes helyzetté formálni?

Lelki egészség megőrzése (Burn out elkerülése)
Oktatók:
Hajnal Zoltán (témavezető)
Merényi Zoltán
Dr. Steiner József

Egyre több ember érzi magát túlterheltnek, feladatai ellátásában akadályozottnak. Sokaknak ismerős az állandó nyomás, az idő szorítása, az egyre kényszeresebb munkavégzés. Mindezek jelzői lehetnek a kiégésnek, amellyel foglalkozni kell, hogy újból megtalálható legyen az élet- és munkakedv.

A kurzus során lehetőség van megismerkedni a burnout szindróma jellemzőivel, a kialakulásának a folyamatával. A tanultak segítséget jelentenek a megelőzésben, a felismerésben és a kezelésben. A kurzus lehetőséget ad annak a megfogalmazására, hogy mit tehetünk magunkért, hogyan tudjuk csökkenteni a terhelésünket. A kurzus során lehetőség van annak a megfogalmazására, hogy hogyan alkalmazhatjuk magunkra az igei iránymutatást: „Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is.” (1Tim 4,16)


Missziológiai alapismeretek
Oktatók:
Dr. Steiner József (témavezető)
Halász Attila

A missziológia egy speciális tudományág, amelyben a teológia és a szociológia találkozik - azaz a hittudomány és a társadalomtudomány. Isten és ember. A Szentírásban Isten emberei küldetést kapnak. Az Isten missziójában (Missio Dei) veszünk részt mindannyian. A tanórák során áttekintjük ennek bibliai alapjait. Röviden felvázoljuk az elmúlt időszakok missziológiai paradigmáit, hogy ezek alapján eljussunk a kortárs (jelenleg is nagy változásban lévő) felfogásig és gyakorlatig. Megismerjük a nemzetközi viszonylatban és hazánkban alkalmazandó kontextualizáció elemeit, a kortárs missziói dinamikákat. A főbb irányzatok modelljeinek ismertetése után javaslatot teszünk egy ma, hazánkban (is) releváns missziói felfogás alkalmazására, és ismertetjük az azt támogató szakirodalmat.


Nyilvános kommunikáció
Oktató:
Durkó István (témavezető)

A nyilvános kommunikáció tárgy felkészíti a hallgatókat a keresztény hittel kapcsolatos nyilvános megszólalásokra.

Mint például:
 • a szabad, kötetlen beszélgetés
 • tanítások és előadások tartása
 • fórumbeszélgetésben, vitaműsorban való részvétel
 • interjú helyzetek (rádió, televízió)
 • offline és online közösségi fórumok
 • díszbeszédek, köszöntők mondása?

A kurzus során elméleti ismeretek elsajátítására és ezek gyakorlati kipróbálására is lesz mód.


Önmagunk vezetése és időgazdálkodás
Oktatók:
Jóföldi Endre (témavezető)
Dr. Steiner József

A vezetés elsősorban felelősséget jelent, és ez a felelősség ott kezdődik, hogy először is magadért vállalsz felelősséget, megtanulod vezetni a saját életedet. Nem elsősorban hatékonyságról, hanem eredményességről szeretnénk beszélni.

Témák lesznek még:
 • Hogyan válhatunk olyan emberekké, akik készek a fejlődésre és változásra?
 • Mit tehetsz a kimerülés elkerüléséért?
 • Időbeosztási elvek és gyakorlatok
 • Mi segíthet a folyamatos fejlődésben és változásban?

Rendszeres teológia
Oktatók:
Dr. Sebjan-Farkas Zsolt (témavezető)
Csernus Máté
Paróczi Zsolt

A rendszeres teológia egy olyan tudományág, ami arra a kérdésre válaszol, hogy mit tanít nekünk ma a Biblia egy-egy megadott teológiai témáról. A rendszeres teológia összegyűjti és értelmezi az összes releváns bibliai igeszakaszt az adott témával kapcsolatban, és összefoglalja azokat rendszerezett formában. Például, sok bibliai könyv beszél az angyalokról, viszont nincs egyetlen könyv sem, amelyben megtalálnánk az összes róluk szóló információt. A rendszeres teológia összegyűjti ezeket a Biblia könyveiből, és rendszerbe foglalja őket. A rendszeres teológia tehát, fontos témákban a Biblia tanításainak rendszerekbe foglalása.


Sáfársági szemlélet a gyülekezeti gazdálkodásban
Oktatók:
Antal László (témavezető)
Dr. Szűcs Zoltán

Az újszövetségi gyülekezet Jézus vérén megváltott emberek mennyei testülete, ugyanakkor az egyidőben és egy földrajzi környezetben élő emberek közössége a földön. Mint közösség rendelkezik valamilyen mértékű vagyonnal, mely a gyülekezetet alkotó emberek önkéntes adománya. Ilyen adományként tekintünk a tagok odaszánására akár idejük akár szaktudásuk tekintetében, de a gyülekezet birtokában lévő tárgyi eszközök (ingatlanok, ingóságok) és a pénzeszközök is a gyülekezeti vagyon részét képezik. A gyülekezet vagyona nem öncélú, hanem arra adatott, hogy a gyülekezet betöltse az Istentől kapott küldetését! Éppen ezért a gyülekezeti vagyon kezelésével foglalkozó gyülekezeti munkatársak felelőssége kettős: egyrészt Isten felé tartoznak elszámolással a rájuk bízott gyülekezeti vagyon felhasználásáról, másrészt emberek felé tartoznak beszámolóval, hogy mire fordították az önkéntes adományokat illetve a gyülekezet rendelkezésére álló anyagi erőforrásokat. A sáfársági szemlélet biblikus látást ad e fontos anyagi terület helyes gyakorlásához.


Segítő melléállás (coaching, mentoring)
Oktatók:
Heizer Tamás (témavezető)
Hajnal Zoltán
Merényi Zoltán
Dr. Sebjan-Farkas Zsolt

Napjainkban mérhetetlenül nagy szükség van arra, hogy az emberek eligazodjanak saját életükben, és saját életükért felelősséget vállaljanak. Hogyan tudunk segíteni valakinek úgy, hogy közben az életéért és döntéseiért folyamatosan nála maradjon a felelősség?

Ez a kurzus abban fog segíteni neked, hogy ha lehetőségeket látsz valakiben, akkor hogyan tudsz úgy mellé állni, hogy ki hozza magából a legtöbbet.

Olyan kérdéseket fogunk körbejárni, hogy

Olyan kérdéseket fogunk körbejárni, hogy a másokat segítő, fejlesztő melléállás miben hasonlít és miben különbözik a bátorítástól, lelkigondozástól, tanítványozástól? Kinek lehet erre szüksége? Milyen szemléletmódra és készségekre van szükség hozzá? Ilyen készségek pl. Ítélkezés mentes meghallás. Minősítés mentes visszajelzés. A kérdezés ereje és technikája. Az elfogadó, empatikus jelenlét.


Vezetés
Oktatók:
Heizer Tamás (témavezető)
Jóföldi Endre
Kapocs Attila
Szabados Zoltán

Ebben a témában 2 kurzust is lesz lehetőséged elvégezni. Az egyik a bibliai alapokat fogja körbe járni, a másik inkább a gyakorlati kérdésekre fókuszál.

Olyan kérdéseket tudsz megválaszolni a magad számára, hogy... Mi a vezetés? Miért van szükség egyáltalán vezetőkre? (Vezetés célja). Mi a vezetés funkciója egy közösségben vagy csoportban? Mit csinálnak a vezetők? (Vezetők feladata) Kikből lehetnek vezetők? (Vezetők személye, jelleme, elhívása) Hogyan kell vezetni? (Vezetési módszerek, stílusok, eszközök). A kurzusok során dolgozni fogsz a személyes élményeiddel.

A kurzus segíteni fog abba is, hogy önmagad számára is megfogalmazd, hogy neked mi a viszonyod a vezetői elhíváshoz, mi a Te vezetői ideálod?

Kurzus I. Vezetés az újszövetségben
Kurzus II. Vezetés gyakorlati kérdései

Szünergosz Baptista Bibliaiskola

© 2023 - Szünergosz Baptista Bibliaiskola - Minden jog fenntartva.

A honlapot készítette: KardosHonlap